FPA's rehabiliterande psykoterapi

Fr.o.m. år 2011 är ersättningen av rehabiliterande psykoterapi lagstadgad. Det innebär att de årliga anslagen för ändamålet inte längre begränsar möjligheten att bevilja nya klienter ersättning för rehabiliterande psykoterapi. Villkoren för rehabiliterande psykoterapi förblir oförändrade.

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi för personer i åldern 16-67-år. Den offentliga hälsovården ansvarar för terapi för barn och unga under 16 år.

Målsättningen med rehabiliterande psykoterapi är att stöda och förbättra klientens förmåga att arbeta och studera. Rehabiliteringen ska stöda klienternas möjligheter att fortsätta i sitt arbete, att återgå till sitt arbete eller att börja arbeta.

Du kan få ersättning för rehabiliterande psykoterapi förutsatt att

  • din arbets- eller studieförmågan är hotad på grund av psykisk störning
  • du har fått en psykiatrisk diagnos och haft en tillbörlig vårdkontakt i minst 3 månader innan du ansöker om rehabiliterande pyskoterapi. Du behöver inte ha påbörjat läkemedelsbehandling. Med tillbörlig vårdkontakt avses vård inom den offentliga hälsovården eller privata hälsovården, som omfattar bedömningar av diagnos och rehabiliteringsbehov som gjorts av en läkare specialiserad inom psykiatri.
  • ditt behov av rehabiliterande psykoterapi bygger på en bedömning av ditt individuella behov av terapi, på en rehabiliteringsplan och ett läkarutlåtande B, som omfattar en psykiaters bedömning av din diagnos och ditt rehabiliteringsbehov
  • din vårdkontakt fortsätter i enlighet med rekommendation av läkare specialiserad inom psykiatri
  • enligt ett grundligt utlåtande bedöms du vara i behov av rehabliterande psykoterapi
  • möjligheterna till andra vård- och rehabiliteringsformer (t.ex. kristerapi) har utretts.

Rehabiliterande psykoterapi ersätts för högst 80 gånger per år eller högst 200 gånger på tre år. FPA stöder också terapi som genomförs minst 25 gånger i året.

FPA beviljar terapi för ett år i taget och totalt för högst tre år. Då en klient ansöker om fortsatt terapi behövs ett nytt utlåtande av psykiatern och terapeuten. När terapierna är slutförda ska terapeuten skicka sitt slutliga utlåtande till FPA.

Ny terapiperiod

Efter en treårig terapiperiod kan FPA ersätta en ny period rehabiliterande psykoterapi då det förflutit minst 5 år från föregående.

En ny period kan beviljas exempelvis då en förlust eller en anna belastande livssituation, försämrar den mentala störningen eller det är frågan om en ny sjukdom som hotar studie- eller arbetsförmågan.

Ersättningsbelopp

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi enligt de maximiersättningar som fastställs med statsrågdets författning. Ersättningen är vanligen lägre än arvodet som terapeuten debiterar. Klienten måste alltså själv stå för en del av kostnaderna.

Vem kan ge psykoterapi?

Psykoterapi kan ges av en terapeut, vars utbildning är godkänd av Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården – Valvira. Terpeuten bör ha rätt att använda yrkesbenämningen psykoterapuet. Dessutom förutsätter FPA att terapeuten har utbildning inom den form av terapi som klienten får.

En klient som är missnöjd med FPA:s beslut om rehabiliterande psykoterapi begära att ersättningsbeslutet omprövas.